Gospodarka Łowiecka

W roku 1963, po zmniejszeniu powierzchni obwodów związanych z koniecznością uzyskania dla nowo powstających w tym czasie kół łowieckich, koło nasze gospodarowało na terenie o powierzchni 4727 ha w obwodzie nr 123. Powierzchnia leśna stanowiła  23,78% całości obwodu. Pozostała część to grunty rolne, głównie podmiejskie o stosunkowo gęstej budowie.

 

Obwód łowiecki dane darz bor

Aktualnie kolo nasze dzierżawi obwód obejmujący tereny na południowy zachód od Gliwic w tym części  kompleksu lasów rudzinieckich, zasobne w zwierzynę grubą, a w szczególności: jelenie, daniele, sarny i dziki. Pozyskanie średnioroczne w ostatnich latach wyno­si:  jelenie – 40szt., daniele – 15 szt., samy – 60 szt., dziki – 100 szt.

W ciągu 60-letniej działalności koła pozyskano liczne trofea medalowe:

jelenie: złote – 2, srebrne – 6, brązowe – 7,

rogacze sarny: srebrne – 2, brązowe – 5,

dziki: złoty – 1, srebrne – 2, brązowe – 3.

Koło w swoim obwodzie uprawia 5 poletek o powierzchni 5,18 ha i ponad 11 ha łąk śródleśnych oraz sieć buchtowisk na liniach oddziałów. Utrzymujemy stale 9 paśników i 83 lizawki. W terenie leśnym każdego roku odnawia się 70 ambon stałych. Koło posiada magazyny stałe do gromadzenia i przechowywania karmy dla zwierzyny i ptactwa.

Od 2007 roku  dzierżawimy zabudowania, w których, po częściowym remoncie, uzyskaliśmy miejsce stałych spotkań kolegów myśliwych – Hubertówkę.

W ostatnich latach notujemy gwałtowny spadek liczebności zwierzyny drobnej. Zawieszony polowania na kuropatwy, mając na uwadze odbudowę stanów. Próby introdukcji zajęcy i zasiedlenia dziskich królików nie przyniosły rezultatów, na jakie liczyliśmy. Natomiast liczebność bażantów zwiększa sie systematycznie.

Koło nasze współpracuje z młodzieżą szkolną, która corocznie gromadzi zapasy karmy, głównie kasztany i żołędzie, uczestniczy też w różnych akcjach ekologicznych.

Ważne wydarzenia w życiu koła to uroczyste obchody kolejnych rocznic powstania kola. Na 30-lecie wydano medal pamiątkowy, w 1997 roku podjęto uchwałę o ufundowa­niu sztandaru Koła Łowieckiego „Darz Bór” i pamiątkowego medalu z okazji jubileuszu 50-lecia działalności. Biesiady myśliwskie z tych okazji odbywały się w obecności zaproszonych gości i rodzin myśliwych.

Za długoletnie prezesowanie nadano, uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła, tytuł Ho­norowego Prezesa Koła „Darz Bór” koledze Franciszkowi Kaczmarkiewiczowi, jednemu z założycieli koła.

Kilku członków naszego koła pracowało lub pracuje czynnie w lokalnych władzach łowieckich: Stefan Kita piastuje funkcje w WRŁ w Komisji Etyki i Tradycji, Komisji ds. Odznaczeń, reprezentował też Śląsk na zjazdach krajowych PZŁ, Stefan Kędzierski przewodniczy Sekcji Technicznej, Franciszek Kaczmarkiewicz przewodniczył Komisji Oceny Trofeów przy Nadleśnictwie Rudziniec.

Koledzy z naszego koła biorą udział w strzelectwie sportowo-myśliwskim, a wśród nich najbardziej utytułowanym jest Ryszard Kot posiadający Klasę Mistrzowską.

Szereg członków naszego koła zostało odznaczonych Medalami Zasługi Łowieckiej. W okresie swojej działalności otrzymali oni: Złom – Franciszek Kaczmarkiewicz, złoty Medal Zasługi Łowie­ckiej – 3 kolegów, srebr­ny Medal Zasługi Łowie­ckiej – 6 kolegów, brązowy Medal Zasługi Łowieckiej – 12 kolegów, złoty me­dal Zasłużony dla Łowie­ctwa Śląskiego – 6 kolegów, srebrny medal Zasłużony dla łowiectwa Śląskiego – 9 kolegów.